Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FINEMED.PL

§1 WSTĘP
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.finemed.pl.
 2. Administratorem Serwisu jest spółka Fine Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712265, NIP: 9442258131, wysokość kapitału zakładowego: 20.000 zł, zwana dalej „Fine Group” lub „Administratorem”.
 3. Administrator jest osobą, która zawiera z Użytkownikami Serwisu umowy o świadczenie usług związanych z Serwisem drogą elektroniczną.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Serwisu.
 5. Regulamin niniejszy udostępniany jest każdemu Użytkownikowi Serwisu na stronie internetowej www.finemed.pl.
§2 DEFINICJE
 1. Serwis lub Strona - serwis internetowy, znajdujący się pod adresem domenowym www.finemed.pl.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin.
 3. Usługi – oznaczają usługi takie jak dostęp do Internetu, oprogramowania, narzędzia, programy komputerowe oraz Zawartości, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Strony.
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w szczególności na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z Administratorem.
 5. Zawartość – oznacza jakiekolwiek informacje, materiały, media, w szczególności tekst, dane, dzieła sztuki, grafiki, zdjęcia, wydruki, nagrania, programy, dźwięki, muzykę, filmy lub inne ruchome lub nieruchome obrazy, stworzone albo zamieszczone na Stronie przez Fine Group, niezależnie od sposobu ich dostarczenia (ściągnięcia) oraz wszelkie inne zawartości dostępne na lub za pośrednictwem Strony.
§3 USŁUGI
 1. W Serwisie oferowane są usługi wyświetlania i bezpłatnego dostępu do Serwisu, Usług i Zawartości.
 2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystając ze Strony, w tym z jej Zawartości i dostarczanych za jej pośrednictwem Usług Użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszym Regulaminem. Ponadto, istnieją pewne dodatkowe zasady odnoszące się do poszczególnych elementów Strony lub Usług, które mogą być publikowane na Stronie i uznawane za integralną część Regulaminu, wraz ze wszelkimi załącznikami, odnośnikami i linkami zawartymi w tych dokumentach. W związku z tym, jeżeli mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć przez to również w/w dokumenty.
 4. Użytkownik ma prawo do zakończenia korzystania z Serwisu, Usług i Zawartości w dowolnym momencie.
 5. Zabronione dla Użytkownika jest: a) dostarczanie za pomocą lub w związku z Serwisem treści o charakterze bezprawnym; b) podejmowanie działań, których efektem byłoby zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części Serwisu lub Zawartości lub Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób dozwolonych przez Fine Group na piśmie; c) modyfikowanie Zawartości lub Usług lub jakiejkolwiek części Serwisu, jak również modyfikowanie, dekompilowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego; d) podejmowanie działań zakłócających działanie Strony lub korzystanie z niej (w całości lub w części), powielanie (odtwarzanie) lub omijanie nawigacyjnej struktury Strony, w celu uzyskania Zawartości lub Usług w inny sposób, niż dozwolony przez Fine Group; e) podejmowanie działań polegających na używaniu Zawartości: w związku z treściami nielegalnymi, obscenicznymi, pornograficznymi; w związku z relacjami z wypadków, katastrof, aktów przemocy; w zestawieniu z produktami lub usługami konkurencyjnymi względem produktów i usług Fine Group.
 6. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim treści, materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań podlegają ochronie prawnej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Administratora.
 7. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek osobisty. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej, działalności reklamowej innej niż działalność reklamowa Administratora lub innej działalności, która naruszałaby interes Administratora.
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie, które wyrządziło szkodę Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za fakt działania odnośników (linków) do innych stron internetowych, zamieszczonych w Serwisie, jak również za treści do których dany link odsyła.
§5 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w Serwisie internetowym www.finemed.pl jest Administrator.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie innych jego danych; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym adres IP; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Ponadto, w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych lub marketingowych, Administrator może przetwarzać także dane o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu i o czynnościach podejmowanych w ramach Serwisu.
 4. Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej.
 5. Do danych osobowych gromadzonych w Serwisie dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora.
 6. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności: a) dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. b) dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, znajdujących w pomieszczeniach, do których wstęp mają wyłącznie upoważnione osoby.
 7. Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator.
§6 CELE, PODSTAWY I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony, a także w celu ułatwienia i ulepszenia sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 2. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Fine Group oraz podmiotom świadczącym na rzecz Fine Group obsługę informatyczną.
 3. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych. W tym przypadku przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz zadośćuczynienie obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania niektórych funkcji Serwisu.
 5. Ponadto, jeśli przy wejściu na stronę Serwisu Użytkownik wyraził zgodę w ramach informacji o plikach cookies przetwarzanych na stronie, wyskakującej na stronie, Administrator będzie przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych i marketingowych. W tym przypadku, przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych dla tych celów jest dobrowolne. Odbiorcami takich danych mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych, w tym plików cookies, używanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności podmioty obsługujące serwisy Google i Facebook, a także oprogramowanie Hotjar. W związku z tym dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku Administrator zapewnia, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności ochronę w ramach programu Privacy Shield. Dane podane w tym celu będą przetwarzane przez okres funkcjonowania plików cookies, za pomocą których są zbierane, który można ustawić w ramach ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
§7 POLITYKA COOKIES
 1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również może służyć celom reklamowym – dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych treści reklamowych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 8. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.
§8 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 2. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania danych do celów reklamowych lub statystycznych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres info@finemed.pl. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: ul. Smolki 12D/U2, 30-513 Kraków.
 5. Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa.
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Użytkownik naruszył wiążący go Regulamin, niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Przeniesienie danych osobowych realizowane jest w następujący sposób: a) Administrator przenosi dane w sposób „ustrukturyzowany”, „powszechnie używany” oraz „nadający się do odczytu maszynowego” tj. w formatach XML, JSON, CSV; b) jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownikowi w danej sytuacji prawo do przenoszenia danych osobowych nie przysługuje i w związku z tym nie zamierza podejmować działań w związku z żądaniem Użytkownika, jest informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań.
§9 UMOWA
 1. Każdy Użytkownik w momencie skorzystania z funkcjonalności Serwisu zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa). Umowa zawierana jest nieodpłatnie.
 2. Zawarcie Umowy nie powoduje, że Administrator udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. W szczególności do prawidłowego działania Serwisu związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet, posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej (rekomendowane przeglądarki to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne przeglądarki równorzędne z podanymi, także mobilne), włączonej obsługi JavaScript i zainstalowanej wtyczki Adobe Flash w przeglądarce oraz, dla pełnej funkcjonalności Strony, włączonej obsługi plików cookies.
 3. Fine Group zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Strony, w szczególności poprzez wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, prawo lub zasady współżycia społecznego lub gdy korzystanie przez Użytkownika ze Strony, Zawartości lub Usług może powodować uszkodzenie instalacji technicznych.
 4. Umowa w zakresie usługi wyświetlania i bezpłatnego dostępu do Serwisu, Usług i Zawartości zawierana jest na czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zamykając otwartą stronę internetową Serwisu, co nie wpływa na skuteczność czynności podjętych przez Użytkownika przed wypowiedzeniem Umowy. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika dotyczących usługi wyświetlania i bezpłatnego dostępu do Serwisu, Usług i Zawartości obejmuje czas pozostawania Użytkownika w Serwisie.
 5. Wszystkie zastrzeżenia, zabezpieczenia i wyłączenia zawarte w niniejszym Regulaminie pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.
§10 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Strony, Usług i Zawartości powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez Użytkownika wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych w Serwisie usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@finemed.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Fine Group. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
§11 ZMIANA REGULAMINU
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach w odpowiednim terminie poprzez stosowną informację umieszczoną na Stronie oraz pozostawioną tam na okres 30 dni. Przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane, jeżeli Fine Group nie otrzyma pisemnego sprzeciwu przesłanego na następujący adres e-mail: info@finemed.pl w terminie 14 dni od zawiadomienia i jeżeli Użytkownik nadal używa Strony, Usług lub Zawartości po otrzymaniu zmienionego Regulaminu.
§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikami i Zarejestrowanymi Użytkownikami. Postanowienia Regulaminu nie uchylają stosowania ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania sprzeciwów przez Użytkowników.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin został sporządzony według i podlega prawu polskiemu.
 5. Użytkownikowi w zakresie świadczonych na jego rzecz za pomocą Serwisu Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 6. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Polityka prywatności


Na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy politykę prywatności - możesz się z nią zapoznać klikając w przycisk poniżej. Jeśli chcesz wyłączyć ciasteczka (cookies), możesz skorzystać z tej instrukcji.

Pobierz politykę prywatności (PDF)